SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

HírekKözérdekű adatokGD Oktatási portálKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti felépítés

Az iskola a Szegedi Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Az intézmény irányítását az igazgató és közvetlen munkatársai- az igazgatóhelyettesek- által alkotott iskolavezetés végzi.
A vezetőség rendszeresen, legalább hetente egyszer tart vezetői megbeszéléseket az aktuális feladatokról.

 

Iskolavezetés

 

 • Igazgató

Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját a főigazgató irányítása mellett végzi.
Az igazgatót a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató– a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével bízza meg.
Az igazgató képviseli a szakképző intézményt és felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja mindazokat a hatásköröket és jogokat, amelyeket a jogszabályok vagy a Szegedi SZC vezetése ráruházott.

Az igazgató feladatainak ellátását intézményünkben négy igazgatóhelyettes segíti.

 • az általános igazgatóhelyettes
 • a szakmai igazgatóhelyettes
 • a nevelési igazgatóhelyettes
 • a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes

Az igazgatóhelyettesek a munkájukat munkaköri leírásuk, az iskola belső szabályzatában megfogalmazottak, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgatóhelyettesek az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

 • Általános igazgatóhelyettes

Az igazgató első számú helyettese.
A vezetői beosztás ellátására az igazgató a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató –egyetértésével bízza meg.
A fő tevékenysége a szervezési, tanügyigazgatási feladatok ellátása, valamint a napi munka koordinálása.

 • Szakmai igazgatóhelyettes

A vezetői beosztás ellátására az igazgató a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató –egyetértésével bízza meg.
A fő tevékenysége a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a szakmai munkaközösségek munkájának koordinálása.
A KRÉTA rendszer működésének intézményi irányítását is végzi.

 • Nevelési igazgatóhelyettes

A vezetői beosztás ellátására az igazgató a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató –egyetértésével bízza meg.
A fő tevékenysége az iskola nevelési feladatainak irányítása, valamint a közismereti munkaközösségek és az osztályfőnökök munkájának koordinálása.

 • Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes

A vezetői beosztás ellátására az igazgató a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató –egyetértésével bízza meg.
A gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes fő feladata a gyakorlati képzést szervező vállalatokkal történő kapcsolattartás és együttműködés megszervezése, az iskola marketing tevékenységének koordinálása.

Alkalmazotti testület

Az alkalmazotti testületet a szakképző intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége alkotja.

Oktatók közösségei

 • Oktatói testület

Az oktatói testület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az oktatói testület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Egy tanév során az oktatói testület az alábbi értekezleteket tartja:

 • tanévnyitó értekezlet,
 • tanévzáró értekezlet,
 • félévi és év végi osztályozó értekezlet.
 • féléves oktatói testületi értekezlet
 • szükség esetén rendkívüli oktatói testületi értekezlet.

Az oktatói testületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A testület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 • Szakmai munkaközösségek

Az iskola a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 52. §-a és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 59. § értelmében szakmai munkaközösségeket szervez.
Az iskola oktatói az iskola szakmai vagy pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
A szakmai munkaközösségek az iskola szakmai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint dolgoznak.
 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:

 • az adott szakmai- pedagógiai terület oktató és nevelő munkájának segítése, tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése;
 • az oktatók munkájának segítése
 • az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, az oktatás tartalmi fejlesztése, módszertani eljárások tökéletesítése;
 • egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése;
 • helyi tantervek évenkénti aktualizálása;
 • tanmenetek készítésének összehangolása;
 • a tanulmányi versenyekre való felkészítés, iskolai versenyek szervezése;
 • az érettségi, szakmai, stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorainak összeállítása, ezek értékelése;
 • közreműködés a taneszközök, szakmai anyagok, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához
 • a pályakezdő oktatók munkájának segítése
 • munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, félévi és év végi értékelések elkészítése.

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja munkaköri leírás alapján.
A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjainak titkos vagy nyílt szavazásán alapuló javaslata alapján az igazgató bízza meg.

 

 • Egy osztályban oktatók közössége

A diákok érdekében, a hatékony nevelő-oktató munka megvalósítása céljából az egy osztályban oktatók tudatosan keresik az együttműködés különböző formáit. Szükség esetén eseti megbeszéléseket kezdeményeznek.

 • Egyéb célfeladatok, illetve projektek megvalósítására létrehozott munkacsoportok
  Az iskola aktuális feladatainak megoldására, célzott tevékenységek magvalósítására a oktatói testület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak oktatói testületi megbízás, vagy igazgatói döntés alapján.

Tanulók közösségei

 • Osztályközösségek

A felvételt nyert tanulókat az iskolavezetés sorolja osztályokba. Az osztályok kialakítása során legfeljebb kettő ágazat, szakma tanulói kerülhetnek egy osztályközösségbe.
Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik.
Az osztályközösségek saját tagjaikból tisztségviselőket választanak (különböző feladatok felelőseit, valamint két fő képviselőt az iskolai diákönkormányzatba).

 • Diákönkormányzat

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat a szakképzési törvényben és a nevelési-oktatásiintézmények működéséről szóló rendeletben megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, és tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját patronáló tanár segíti.

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

 • Rendszergazda
 • Laboráns
 • Iskolatitkárok

A nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak a munkájukat az igazgató közvetlen irányítása alatt végzik. Pontos feladataikat a kinevezésük munkaköri leírása rögzíti.

 

Technikai és gazdasági alkalmazottak

 • Gazdasági csoportvezető
 • Műszaki vezető
 • Gazdasági, munkaügyi munkatársak
 • Gondnok
 • Karbantartók
 • Portások
 • Fűtők
 • Takarítók

A technikai és gazdasági alkalmazottak a gazdasági csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzik munkájukat. Feladatuk az intézmény zavartalan működésének biztosítása. Pontos feladataikat munkaköri leírás rögzíti.

 A gazdasági csoportvezető a Szegedi Szakképzési Centrum kancellárjának szakmai irányításával, az SZSZC gazdasági munkatársaival és az iskolavezetéssel szoros együttműködésben dolgozik.

Képzési Tanács

A képzési tanács az Szkt 101. §-a alapján a nevelő-oktató munka támogatása, a tanulók segítése, a szakképzési együttműködés előmozdítása, a helyi közösségek érdekeinek képviselete céljából működhet. Véleményező és javaslattevő testület. Megalakulását, működését és jogait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 323-326. §-ai szabályozzák.

Üzemi tanács

Az intézményben a munkavállalók a Munka Törvénykönyve alapján Üzemi Tanácsot (ÜT) választhatnak, melynek működési szabályait az Üzemi Tanács ügyrendje állapítja meg. Az Üzemi Tanács tagjai közül elnököt választ.
Az Üzemi Tanács a törvényben biztosított egyetértési, véleményezési és tájékozódáshoz való jogkörét gyakorolja.
Az érdekképviseleti szerv vezetőjével a törvényekben előírt módon az igazgató tartja a kapcsolatot.

  Szervezeti ábra

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A működés rendje

A tanulók és alkalmazottak benntartózkodásának rendje

Nyitvatartás, csengetési rend, tanórák rendje

Az intézmény 0.00-24.00 óra folyamatos portaszolgálattal üzemel.

A nappali képzésben az oktatás 8:00-15:30-ig, esti képzésben és a felnőttek oktatása képzésben 15.30- 20.55-ig tart az alábbi csengetési rend szerint:

Az óra sorszáma

Az óra kezdete/vége

A szünet hossza

1. óra

8.00-8.45

10 perc szünet

2. óra

8.55-9.40

15 perc szünet

3. óra

9.55-10.40

10 perc szünet

4. óra

10.50-11.35

10 perc szünet

5. óra

11.45-12.30

25 perc ebédszünet

6. óra

12.55-13.40

10 perc szünet

7. óra

13.50-14.35

10 perc szünet

8. óra

14.45-15.30

 

9. óra

15.30-16.15

 

10. óra

16.15-17.00-

 

11. óra

17.05-17.50

 

12. óra

17.50-18.35

 

13. óra

18.40-19.25

 

14. óra

19.25-20.10

 

15. óra

20.10-20.55

 

 

 • Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órák tartását rendelheti el.
 • Összevont órák csak a tanítási nap végén tarthatók.
 • Az iskolában reggel 7 óra 50 perctől és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes oktató köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi és vagyonvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
 • A tanítási órák látogatására csak az intézmény vezetői és az oktatói testület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
 • A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
 • A tantermek és az oktatásra használt helyiségek - kijelölt tantermek kivételével - a tanítási szünetekben nyitva tartandók. A kijelölt tantermeket a tanítási óra (foglalkozás) megkezdésekor az órát tartó tanár nyitni, s az óra befejezését követően zárni köteles.
 • A tanítási óra zavartalansága érdekében tanárt és tanulót óráról kihívni nem szabad. Rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet.
 • Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az igazgató határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és az oktatók tudomására kell hozni.

A tanműhely kiegészítő benntartózkodási rendje

 • A tanítási napokon csak az öltözők és azok a helyiségek vannak nyitva, ahol aznap gyakorlat folyik.
 • A tanulók a műhely területén lévő elektromos berendezéseket nem kezelhetik, kivéve ha az gyakorlati tananyag, tanári felügyelettel.
 • A tanulók a gyakorlatokhoz szükséges felszerelésüket, munkaruhát, csizmát minden alkalommal aznap hozzák magukkal, és gyakorlat végeztével hazaviszik.
 • A csizmák, szerszámok takarítása, mosása az épületen kívül történik az erre a célra kijelölt helyen.
 • A tanulók az általuk okozott - felelőtlen, szakszerűtlen, gondatlan eszközhasználat, rongálás - károkért anyagilag felelősek.

Az iskola sportlétesítményeinek használati rendje

 • Tornaterem
  A tornatermet a testnevelés órák, és az egyéb foglalkozások szüneteiben zárva kell tartani. Tanulók a teremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Év elején tartott balesetvédelmi oktatásban fel kell hívni a figyelmet a szerek és eszközök rendeltetésszerű használatára. A tanórákon és egyéb foglalkozásokon használt szereket a foglalkozások befejeztével a szertárban kell elhelyezni. A tornateremben csak tornacipőben vagy edzőcipőben szabad tartózkodni.
 • Tornaszertár
  A szertárban használat után a szereket és eszközöket a rendszeresített helyükre kell visszatenni. Tanulók a szertárba csak tanári engedéllyel mehetnek be. A szertárt zárva kell tartani.
 • Öltözők
  Az öltözőket a testnevelés órák, és az egyéb foglalkozások alatt zárva kell tartani. A tanulók figyelmét hívják fel a testnevelő tanárok a higiéniás feltételek betartására, a rongálások megakadályozására.
 • Kondicionáló terem
  A fokozott balesetveszély miatt a teremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A szerek és eszközök használatára meg kell tanítani a gyerekeket azok használata előtt. A foglalkozások végén a szereket és eszközöket tegyék helyükre, súlyzó rudat ne hagyjanak az állványokon.

A jogviszonnyal rendelkező tanulók benntartózkodásának rendje

A jogviszonnyal rendelkezők (tanulói, felnőttképzési) munkarendjét a Házirend is tartalmazza, melyet minden tanév elején ismertetnek az osztályfőnökök a tanulóknak az első hét osztályfőnöki óráján, a szülőknek a szeptemberi szülői értekezleten. A házirend megtekinthető a tagintézmény honlapján (www.gdszeged.hu).

A nappali és esti tagozatos osztályok óra- és terembeosztását a tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza.

Az első óra előtt legalább 10 perccel minden tanulónak meg kell jelennie az iskolában.

Tanítási időben a tanulóknak az órarendben meghatározott helyszínen, a kijelölt tantermekben kell tartózkodniuk.
Tanulóink az iskola épületét gyalogosan a főbejáraton keresztül, kerékpárral a hátsó bejáraton keresztül közelíthetik meg.
A kerékpárokat a tanítási idő alatt lezárva az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. A tanulók autóval, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral az iskola területén nem parkolhatnak.
Tanítási idő alatt a tanulók az iskola épületét csak osztályfőnöki, vagy vezetői engedéllyel -kilépő cédulával- hagyhatják el. Az aláírt engedélyt a tanulónak a portán le kell adnia. A szakképző évfolyamokon tanuló diákok – a Házirendnek megfelelően – 2 szünetben elhagyhatják az épületet.
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, az iskolai honlapon és a faliújságon kifüggesztett ügyintézési rend szerint intézhetik. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik.

Vezetői benntartózkodás rendje

Tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettesek látják el az ügyeletes vezetői teendőket.  Minden nap 07:30-16:00-ig az igazgatónak vagy helyettesei közül legalább egynek az intézményben kell tartózkodnia. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az intézményben tartózkodni, a távollétükben szükséges intézkedések megtételére az igazgató által megbízott munkatárs jogosult.

Oktatók munkabeosztása

Az iskola oktatói testületének tagjai a jogszabályban meghatározott munkaidőben és az órarendhez igazodó munkabeosztásban dolgoznak. Munkájukat heti 40 órás munkaidőkeretben végzik. A heti munkaidőkeret öt nap. Az oktatók kötött munkaideje hetente maximum 32 óra. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.

Az oktatók iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, az éves és a havi munkaterv tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tantárgyfelosztást, valamint az osztályok, csoportok -az intézmény adottságaihoz igazodó- ésszerű beosztását kell figyelembe venni. Az oktatói kéréseket az igazgató elbírálja és lehetőség szerint figyelembe veszi.

A hatályos jogszabályok alapján az oktatók munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll.

Az oktatók számára az igazgató heti 32 óra erejéig írhat elő feladatokat. A neveléssel oktatással lekötött rész – osztályfőnöki megbízástól függően – 21-22 óra.  A kötött munkaidő neveléssel oktatással le nem kötött részéből -legfeljebb heti 4 óra erejéig- az igazgató kijelöli az oktató órarendjében azokat az órákat, amelyek idején az oktatónak rendelkezésre kell állnia eseti helyettesítés, versenyfelügyelet vagy egyéb aktuális feladat ellátására.(H-s órák)

Az oktatók kötött munkaideje

Az oktatók a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi feladatokat kötelesek ellátni az igazgató által elrendelt órakeretben:

 • foglalkozások, tanítási órák előkészítése;
 • a tanulók teljesítményének rendszeres értékelése;
 • projektfeladatok tervezése, megvalósításának koordinálása, a projektfeladatok értékelése, szükség esetén konzultáció
 • eseti helyettesítési feladatok ellátása;
 • a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, az intézményi dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata és vezetése;
 • közreműködés érettségi, szakmai, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolításában;
 • kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;
 • közreműködés tanulmányi versenyek lebonyolításában;
 • tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
 • felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;
 • részvétel az iskola beiskolázási programjának megvalósításában;
 • az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, iskolai szakmai, kulturális és egyéb programjainak szervezése, részvétel a lebonyolításban;
 • részvétel az oktatói testületi, munkaközösségi és egyéb szakmai értekezleteken, megbeszéléseken;
 • a tanulók felügyelete óraközi szünetekben;
 • tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;
 • iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;
 • tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés;
 • osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása;
 • osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása;
 • az osztályfőnöki munkával és a munkaközösség-vezetéssel összefüggő egyéb tevékenység;
 • előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók -tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete;
 • a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
 • a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása;
 • az oktatói és pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység;
 • a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása;
 • oktatójelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása;
 • az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel;
 • az intézményfejlesztési és intézményi értékelési feladatokban való közreműködés;
 • környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
 • iskolai szertár fejlesztése, karbantartása;
 • különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a szakképző intézmény telephelyei közötti utazás;
 • szakmai és a képzési program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása;
 • oktatói továbbképzésben való részvétel rendelhető el.

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, az egyéb iskolai programokat a munkaterv tartalmazza. A fenti tevékenységek az igazgató által elrendelt munkának számítanak; a heti 32 óra terhére elszámolandók.

 

Az igazgató a munkakörhöz tartozó feladatokon kívüli, célhoz köthető feladatot (többletfeladatot) állapíthat meg az oktató részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja; e többletfeladat eredményes végrehajtásáért – az oktatónak a munkabérén felül többletfeladat ellátásáért járó bérkiegészítés jár.

A nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor az oktató a munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.

Az értekezletek, fogadóórák időpontjait az éves munkatervben rögzítjük. A rendkívüli értekezletekről, megbeszélésekről az oktatók a faliújságon valamint elektronikus úton e-mailben kapnak értesítést, legkésőbb az értekezletet megelőző napon.

Az oktatók napi munkarendjét, a folyosó ügyeleti és helyettesítési rendet az általános igazgatóhelyettes alakítja ki az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének, valamint az oktatók arányos munkaterhelésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az aktuális napi helyettesítéseket az általános igazgatóhelyettes határozza meg.

A napokra lebontott tennivalókról a tanári szobában kifüggesztett faliújságon lehet tájékozódni, a megjelölt határidők betartása az oktató munkaköri kötelessége.

Az oktatók munkaszervezése

Az oktató köteles tíz perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.

Az órarendtől eltérő, külső helyszínen tartott foglalkozások idejét, helyét és a tanítási órák (foglalkozások) elcserélését egyeztetni kell az általános igazgatóhelyettessel és az iskolán kívüli foglalkozások esetén a tanulói névsort le kell adni az igazgatói titkárságon.

Betegség vagy rendkívüli esemény esetén a távolmaradás tényét az oktatónak és a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottaknak lehetőleg előző napon, de legkésőbb az adott napon 07:30-ig e-mailben vagy telefonon jelezni kell az általános igazgatóhelyettesnek, aki gondoskodik a helyettesítésről.

Szabadságot igazgató engedélyezhet – a 15 nappal korábban beadott írásbeli kérelem alapján – az intézmény alapfeladatainak zavartalan ellátását szem előtt tartva.

A gyermekek után járó pótszabadságot az igazgató indokolt esetben 15 napon belül beadott kérelem esetén is engedélyezhet.

 

A hiányzó oktató helyettesítésére -amennyiben megoldható- az órarendben feltüntetett helyettesítő kerül (H) beosztásra. Osztályonként és tantárgyanként háromnál több óra elmaradása esetén törekedni kell a szakszerű helyettesítések megoldására.
Ha az oktató távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az iskola- szükség szerint órarend módosításával illetve helyettesítő pedagógus alkalmazásával - gondoskodik arról, hogy a távollevő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja helyettesíteni.

A társadalombiztosítási ellátásról szóló orvosi igazolást a munkába állás napján az oktató a munkaügyi előadónak köteles leadni.

A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje

Az intézményben a nem oktató munkakört ellátó munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató állapítja meg. A nem oktató munkakörben dolgozók munkaidejét a munkaköri leírásuk tartalmazza

A nem oktatói munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan a munkáltatói jogokat a Szegedi SZC kancellárja gyakorolja.

A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős gazdasági csoportvezető a műszaki vezető véleményének figyelembevételével tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására.

Betegség vagy rendkívüli esemény esetén a távolmaradás tényét a technikai és adminisztratív dolgozóknak a munkaidő kezdete előtt legalább fél órával kell jelezni a gazdasági csoportvezetőnek.

A társadalombiztosítási ellátásról szóló orvosi igazolást a munkába állás napján az munkaügyi előadónak kell leadni.

A biztonságos működést garantáló szabályok

Az iskolai létesítmények és helyiségek használatának rendjét az iskolai házirend tartalmazza.

Az iskolai vagyon védelme az iskola minden dolgozójának kötelessége. Ennek ellenőrzése az igazgató feladata.

Az iskola létesítményeit (sportudvar, tornaterem, könyvtár stb.) igazgatói engedéllyel az oktatási időn kívül is igénybe vehetik alkalmazottak és tanulók egyaránt, ha az igénybevétel az épületben folyó felnőttoktatást, felnőttképzést vagy egyéb hivatalos tevékenységet nem zavarja.

Az iskola infokommunikációs eszközeit, felszereléseit a nappali és felnőttoktatás keretében tanító oktatók a tanítási órákon, és a tanórán kívüli foglalkozásokon is szabadon használhatják. Az eszközök műszaki állapotát azonban kötelesek figyelemmel kísérni, és az észlelt hibát, elhasználódást vagy rongálást haladéktalanul, a probléma jellegétől függően az igazgatónak, a gondnoknak vagy rendszergazdának jelezni.

Az intézmény tornaterme, tantermei, informatikai termei, fenntartói jóváhagyással más intézmények, egyesületek által térítés ellenében bérbe adhatók.

Az intézmény területén tartózkodó szülők, az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek, bérlők is kötelesek a benntartózkodás ideje alatt az iskolai vagyon védelmét szem előtt tartani az intézményi eszközöket rendeltetésszerűen használni. A külső használókat is vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak.

Az intézményben -bármilyen minőségben- tartózkodó személyek kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát.

Az intézményben és az intézményen kívüli iskolai rendezvényeken a tanulók részére tilos a szervezetet károsító élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.

Gépjárművel parkolás rendje

Az intézmény oktatói és dolgozói az iskola udvarába gépkocsival vagy motorkerékpárral a hátsó bejáraton keresztül behajthatnak, a parkolás az udvarban megengedett.

Tanuló az intézmény udvarába gépjárművel nem léphet be.

Az intézménybe érkező látogató igazgatói engedéllyel parkolhat az iskola udvarán.

A gépkocsiban ülő és a gépkocsival azonosítás nélkül együtt belépő személyekért a gépkocsi vezetője felelős.

A nagykapun ki- és be gyalogos idegen személy nem közlekedhet. Ennek betartásáért a portaszolgálat felel.

Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje

Az intézménybe az iskolával jogviszonyban állókon kívül napközben a tanulók szülei, a fenntartó vagy irányító hatóság képviselői, a közmű szolgáltatók képviselői, postás, kézbesítő, az iskola meghívott vendégei, vagy a Szegedi SZC által megrendelt munkák kivitelezői léphetnek be.

A tanuló szülein (gondviselőin) kívül a tanulóval kapcsolatban lévő más személyek a tanulók barátai, gondviselői joggal nem rendelkezők csak előzetes egyeztetés és igazgatói engedély esetén léphetnek be.

Más személyek az épületben nem tartózkodhatnak. Ügynöki és árusi tevékenység, kéregetés és gyűjtés az iskola épületében nem folytatható.

Akik hivatalos ügyben vagy látogatási céllal keresik fel iskolánk dolgozóit, a portástól kapnak útbaigazítást.

A portás, amennyiben nem előre egyeztetett időpontban érkezik látogató, telefonon keresztül tájékoztatja az illetékest, illetve az előre bejelentett látogató érkezésekor a fogadó felet értesíti az ügyfél, vendég megérkezéséről. A portás az érkező nevét feljegyzi a belépési naplóba, kivéve ha a vendég érkezéséről az igazgatóságtól előzetesen értesítést kapott.

A belépési naplónak a következő rovatokkal kell rendelkeznie:

 • sorszám (folyamatosan emelkedő arab számokkal),
 • időpont (dátum, óra, perc),
 • név, cél, kihez megy, milyen ügyben (magánügy, hivatali ügy: megnevezve röviden),
 • várható bent tartózkodás időtartama,
 • tényleges kilépés időpontja, megjegyzés: pl. gépkocsi rendszám, ha kocsival történik a belépés).

Az iskolához nem tartozó, külső bérlők a helyiségek bérleti szerződésében rögzített időben tartózkodhatnak az épületben.

A külső használókat is vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak. Továbbá kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát.

Az iskola nyilvános rendezvényei (pl. szülői értekezlet, nyílt napok) esetében a rendezvény felelőse koordinálja a látogatók fogadását és a benntartózkodás felügyeletét.

A rendezvényeken ügyeletes osztályok segítik az érkezők tájékoztatását, a helyszínek megközelítését.

Ezen kívül a szülői értekezletre, egyéb rendezvényre érkezőket a portán és a folyosókon elhelyezett terembeosztás tájékoztatja a rendezvény helyéről.

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Az iskolai hagyományok ápolása és fejlesztése valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége.

A tanévben tervezett ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időrendben az eseménynaptárban kerülnek rögzítésre, a felelősök megjelölésével.

Az ünnepségek, rendezvények előkészítését az iskola az adott rendezvényért felelős vezetője koordinálja, lehetőség szerint a diákönkormányzat bevonásával.

A nemzeti ünnepek és megemlékezések iskolai szintű megtartása tartalmukban és külsőségeikben is szolgálják a nevelési célokat, erősítik a diákjaink nemzeti identitását és hazaszeretetét.

Az intézmény egyéb hagyományos rendezvényei az iskolához való tartozást tudatosítják, szolgálják közösség formálását és hozzájárulnak az iskola hírnevének öregbítéséhez.

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények

 • Iskolai szintű ünnepély keretében emlékezünk meg a Magyar Köztársaság azon nemzeti ünnepeiről (március 15., október 23.), amelyek a szorgalmi időre esnek.
 • Osztályszintű megemlékezéseket tartunk minden évben az aradi vértanúkról, a holocaust és a kommunizmus áldozatairól, Szeged napjáról.
 • Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink búcsúztatását, a ballagást.
 • A tanév elején a diákönkormányzat „gólyaavató” programot szervez a kilencedikeseknek
 • Szalagavató bált tartunk minden évben a 12. évfolyamos tanulók tiszteletére.
 • Az iskola az éves munkatervben rögzített időpontokban legalább két „Nyitott Kapu” pályaválasztási tájékoztatót tart.
 • Iskolánk - a névadó tiszteletére – Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt szervez általános iskolások és középiskolások számára. A verseny díjainak átadására ünnepség keretén belül kerül sor.
 • Az iskola a névadójának tiszteletére minden év júniusában Gábor Dénes emléknapot tart, amelynek aktuális programját a nevelési igazgatóhelyettes irányításával a diákönkormányzat és szakmai munkaközösségek állítanak össze.
 • Az iskola támogatja azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek évről évre beépülnek az iskola éves programjába (Ki mit tud?, idegen nyelvi fordítóverseny, országismereti vetélkedő, „Édes anyanyelvünk verseny”, történelmi vetélkedő).
 • Az intézmény ápolja azokat az iskolai kapcsolatokat, amelyek hazai és külföldi iskolákkal alakultak ki.
 • Mint jogutód intézmény minden évben megemlékezünk Széchenyi Istvánról
 • Az intézmény – ha az anyagi lehetőségei lehetővé teszik - évkönyvet ad ki.

3.3.2. A hagyományápolás külső megjelenési formái

 • Az iskola logója: Rajzolóprogrammal létrehozott, egyedileg megszerkesztett nagy G és D betű egymástól szintben eltolva.
 • Az iskola jelvénye: Kerek, 55 mm átmérőjű domborított fémlemez, hátulján a kitűzéshez biztosítótűvel. A jelvényen fehér alapon kék színnel jelenik meg a tagintézmény logója.
 • Az iskola tanulóinak elvárt ünnepi viselete:
  • lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, iskolai logóval ellátott sál, alkalomhoz illő cipő.
  • fiúknak: öltöny vagy sötét hosszú nadrág, fehér ing, iskolai logóval ellátott nyakkendő, alkalomhoz illő cipő.
 • Az iskola elektronikus újságot jelentet meg az intézmény honlapján „SULI A MARSON” címmel. Az újság szerkesztését a diákönkormányzat tagjai végzik a nevelési igazgatóhelyettes és egy megbízott tanár irányításával.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás

 • A vagyoni jogokat a szakképző intézmény kapja meg minden olyan, a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás felett, melyet a tanuló jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben állított elő, az intézmény által biztosított anyagi és egyéb feltételek igénybevételével.
 • A szakképző intézmény nem szerez bevételt a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával, ezért a tanulónak díjazás nem jár.

Intézményi védő, óvó előírások

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és védőnő végzi a nevelési igazgatóhelyettessel egyeztetett ütemterv alapján.
Az iskolaorvos rendelési ideje: hétfő, péntek 800 - 1300 óráig
A védőnő minden tanítási napon a tanulók rendelkezésére áll.
A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése az alábbi területeken történik:

 • általános orvosi vizsgálat évente 1 alkalommal
 • egészségügyi felvilágosító foglalkozások
 • a testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, illetve normál testnevelési csoportokba való besorolása
 • közreműködés a sürgősségi ellátásban
 • beutalót biztosít a diákoknak a szükséges szakorvosi vizsgálatokra

A kötelező orvosi vizsgálat megszervezése a nevelési igazgatóhelyettes feladata. A tanulókat a vizsgálat idejéről és helyéről az osztályfőnökön keresztül legkésőbb a vizsgálatot megelőző napon tájékoztatja. A szűrővizsgálatok idejére az iskola tanári felügyeletet biztosít.

Valamennyi tanulónak – évente egy alkalommal – kötelező fogászati szűrésen is részt kell vennie. Ennek időpontját az éves munkatervben kijelölt igazgatóhelyettes egyezteti a fogorvossal.

A dolgozók foglalkozás egészségügyi orvosi alkalmasság vizsgálatait az iskolával szerződésben álló foglalkozás-egészségügyi orvosa folyamatosan, előzetes ütemterv alapján végzi.

A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok:

A munkavédelemmel, balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet a Szakképzési Centrummal szerződésben álló külső szolgáltató és a munkavédelmi felelős végzi. A munkavédelmi felelős megbízása az iskola igazgatójának a feladata.
Az iskola helyi tanterve alapján, a lehetőségekhez mérten minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során felhívja a figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolják.
Az oktatók a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben és helyen kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési rendszabályokat a tanulókkal betartatni.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fenn. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell.

Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák. A tagintézmény számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (például osztálykirándulás, munkavégzés). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni.

Az észlelt tanulóbalesetek bejelentése az igazgatói titkárságon a tanulók és pedagógusok számára kötelező. A balesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását (digitális rendszer alkalmazásával) az igazgató által megbízott személy, valamint a munkavédelmi felelős végzi.
Az oktatók és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse, vagy az erre felkért előadó A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az alkalmazottak aláírásukkal igazolják.

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint munkáját úgy végezze, hogy baleseti veszélyforrást ne okozzon. Ha a dolgozó észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket haladéktanul tegye meg.

A nemdohányzók védelmével összefüggő szabályok

Tilos a dohányzás az iskola teljes területén - beleértve a zárt és nyílt légtereket is - valamint a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül (az 1999. évi XLII. Törvény 2.§ (2) és 4.§ (1) alapján), a főbejárat szerinti utcai frontot érintő járdán, az azt szegélyező növényzettel borított zöldsávban, valamint a főbejárat szerinti utcai front előtti úttesten. (Sz.M.J.V.6/2009.(III.03.) Kgy. Rendelet 3.§)

Az intézménnyel összefüggő reklámtevékenység

Az intézmény területén, illetve az intézmény rendezvényein csak olyan reklámtevékenység engedélyezett, ami a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény területén csak olyan hirdetések helyezhetők el, amelyeket a igazgató vagy valamelyik helyettese engedélyez és ezt aláírásukkal igazolják.
Az bevételt növelését elősegítő reklámozási tevékenység (hirdetési felület biztosítása a Bakay Nándor utcában az iskola ebédlőjének külső homlokzatán) csak érvényes megállapodási szerződéssel folytatható.
Az írott és az elektronikus sajtóban megjelenő, az intézményt népszerűsítő, a beiskolázást segítő hirdetések, illetve bármely sajtómegjelenések csak a Szegedi Szakképzési Centrum engedélyével valósíthatók meg.

Tájékoztatás a szakmai programról, és egyéb intézményi dokumentumokról

Az iskola Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata a mellékletekkel, Tűzvédelmi Szabályzata, Munkavédelmi Szabályzata és Házirendje, illetve egyéb szabályzatai nyilvánosak.

A Házirendet, valamint a többi dokumentum fontosabb részeit az újonnan beiratkozott tanulóknak az osztályfőnök az első héten, az osztályfőnöki órákon, valamint szeptemberben az  első szülői értekezleten a szülőknek  is ismerteti.

A bővebb információt kérők, az érdeklődők az intézményi szabályzatokkal is megismerkedhetnek. A nyilvánosság biztosítása érdekében az alapdokumentumok mindenki számára hozzáférhetőek papír alapon az igazgatói titkárságon és az iskolai könyvtárban. Ezen kívül valamennyi dokumentum az iskola honlapján, a www.gdszeged.hu címen is megtalálható.

Gazdálkodási adatok

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

 • A Szegedi Szakképzési Centrum önálló gazdálkodási tevékenységet folytatva biztosítja (Szegedi SZC-SZMSZ 5.2):
 • az intézmény munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezetének kialakítását,
 • az intézmény zavartalan működésének feltételeit,
 • a beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenység feltételeit,
 • a minőségirányítási rendszer működtetését.
 • Az intézmény a fenntartó által biztosított forrás, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. (Szegedi SZC-SZMSZ 15.1.1, 15.1.2.)
 • Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított, és a fenntartó által elfogadott költségvetés tartalmazza.

  Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vesznek az oktatók, a pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetve képviselőik.

Szegedi Szakképzési Centrum SZMSZ

Szegedi Szakképzési Centrum -Gazdálkodási adatok (honlap)

Archívum

A korábbi anyagaink elérhetőek az alábbi linken:

Korábbi weboldalunk (már NEM tartalmaz AKTUÁLIS információkat!)


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

6724 Szeged, Mars tér 14.

Telefon: +3662558750

E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

OM azonosító: 203052-014


2024Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium